Política de privacitat

Responsable – Qui és el responsable del tractament de les dades?
Identitat: XAVIER da PENA POSTIUS Pla
Domicili social:
DNI: 77287744Q
Telèfon: 667 604 590
Correu Electrònic: Info@maselricart.com
Nom de domini: http://maselricart.com/

 

Finalitats – Amb quines finalitats tractem les teves dades?
En compliment del que s’estableix al Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, t’informem que tractarem les dades que ens facilitis per a:

Gestionar la contractació de serveis realitzats a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.
Enviar periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per XAVIER da PENA POSTIUS per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o electrònic), llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o retiri el seu consentiment.
Enviar informació comercial i/o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per als usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o retiri el seu consentiment.
Complir amb les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció del frau.
Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits d’acord amb les disposicions legals i reglamentàries.

 

Categories de dades – Quines dades tractem?
Derivat de les finalitats abans esmentades, en XAVIER da PENA POSTIUS gestionem les següents categories de dades:

Dades identificatives.
Metadades de comunicacions electròniques.
Dades d’informació comercial. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a transmetre’ls la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a XAVIER da PENA POSTIUS de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, XAVIER da PENA POSTIUS podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

 

Legitimació – Quina és la legitimitat per al tractament de les teves dades?
El tractament de dades la finalitat de les quals sigui l’enviament de butlletins periòdics (newslettering) o altres mitjans, sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent. A més, la legitimitat per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació fluïda i obstrucció de processos que desitgi realitzar. Finalment, les dades podran utilitzar-se per complir amb les obligacions legals aplicables a XAVIER da PENA POSTIUS.

 

Termini de Conservació de les Dades – Durant quant temps conservarem les teves dades?
XAVIER da PENA POSTIUS conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revocis els consentiments atorgats. Posteriorment, si és necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?
Les teves dades podran ser accedides pels proveïdors que presten serveis a XAVIER da PENA POSTIUS, com serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan aquesta comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

XAVIER da PENA POSTIUS ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a XAVIER da PENA POSTIUS, amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades d’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent. També podran ser cedits a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos que existeixi una obligació legal. Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis. Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan així ho establís la normativa vigent.

 

Seguretat de la Informació – Quines mesures de seguretat implementem per cuidar les teves dades?
Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat, es portaran a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar-ne la pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

Xifrat de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de XAVIER da PENA POSTIUS.
Xifrat de la informació en els propis servidors de XAVIER da PENA POSTIUS.
Altres mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.
En aquells casos en què XAVIER da PENA POSTIUS compti amb proveïdors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’hagin regularitzat atenent al compromís de XAVIER da PENA POSTIUS amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

 

Drets – Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com pots exercir-los?
Tens dret a obtenir confirmació sobre si a XAVIER da PENA POSTIUS estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. XAVIER da PENA POSTIUS deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Finalment, t’informem que pots adreçar-te a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

 

Modificació de la política de privadesa
XAVIER da PENA POSTIUS podrà modificar la present Política de Privacitat en qualsevol moment, essent publicades les successives versions al Lloc Web. En qualsevol cas, XAVIER da PENA POSTIUS comunicarà amb prèvia antelació les modificacions de la present política que afectin els usuaris perquè puguin acceptar-les. La present Política de Privacitat es troba actualitzada a data 15/04/2024. XAVIER da PENA POSTIUS (ESPANYA). Reservats tots els drets.